Museo – 2

Museo - 2
 
 
Seconda parte della traduzione, in più puntate, di Ero e Leandro di Museo, a cura di Francesco Gulic
 
(vv.43-66, 69-70, 85-90, 99-108)
 
 
Δὴ γὰρ Κυπριδίη πανδήμιος ἦλθεν ἑορτή,
τὴν ἀνὰ Σηστὸν ἄγουσιν Ἀδώνιδι καὶ Κυθερείῃ.
πασσυδίῃ δ’ ἔσπευδον ἐς ἱερὸν ἦμαρ ἱκέσθαι,
ὅσσοι ναιετάασκον ἁλιστεφέων σφυρὰ νήσων, 45
οἱ μὲν ἀφ’ Αἱμονίης, οἱ δ’ εἰναλίης ἀπὸ Κύπρου•
οὐδὲ γυνή τις ἔμιμνεν ἀνὰ πτολίεθρα Κυθήρων,
οὐ Λιβάνου θυόεντος ἐνὶ πτερύγεσσι χορεύων,
οὐδὲ περικτιόνων τις ἐλείπετο τῆμος ἑορτῆς,
οὐ Φρυγίης ναέτης, οὐ γείτονος ἀστὸς Ἀβύδου, 50
οὐδέ τις ἠιθέων φιλοπάρθενος. ἦ γὰρ ἐκεῖνοι
αἰὲν ὁμαρτήσαντες, ὅπῃ φάτις ἐστὶν ἑορτῆς,
οὐ τόσον ἀθανάτοισιν ἄγειν σπεύδουσι θυηλάς,
ὅσσον ἀγειρομένων διὰ κάλλεα παρθενικάων.
Ἡ δὲ θεῆς ἀνὰ νηὸν ἐπῴχετο παρθένος Ἡρὼ 55
μαρμαρυγὴν χαρίεσσαν ἀπαστράπτουσα προσώπου
οἷά τε λευκοπάρῃος ἐπαντέλλουσα Σελήνη.
ἄκρα δὲ χιονέης φοινίσσετο κύκλα παρειῆς
ὡς ῥόδον ἐκ καλύκων διδυμόχροον. ἦ τάχα φαίης
Ἡροῦς ἐν μελέεσσι ῥόδων λειμῶνα φανῆναι• 60
χροιὴ γὰρ μελέων ἐρυθαίνετο, νισσομένης δὲ
καὶ ῥόδα λευκοχίτωνος ὑπὸ σφυρὰ λάμπετο κούρης.
πολλαὶ δ’ ἐκ μελέων χάριτες ῥέον. οἱ δὲ παλαιοὶ
τρεῖς Χάριτας ψεύσαντο πεφυκέναι• εἷς δέ τις Ἡροῦς
ὀφθαλμὸς γελόων ἑκατὸν Χαρίτεσσι τεθήλει. 65
ἀτρεκέως ἱέρειαν ἐπάξιον εὕρατο Κύπρις.
 
[…]  
δύσατο δ’ ἠιθέων ἁπαλὰς φρένας οὐδέ τις αὐτῶν
ἦεν, ὃς οὐ μενέαινεν ἔχειν ὁμοδέμνιον Ἡρώ. 70
 
[…]  
Αἰνοπαθὲς Λείανδρε, σὺ δ’, ὡς ἴδες εὐκλέα κούρην,
οὐκ ἔθελες κρυφίοισι κατατρύχειν φρένα κέντροις,
ἀλλὰ πυριβλήτοισι δαμεὶς ἀδόκητον ὀιστοῖς
οὐκ ἔθελες ζώειν περικαλλέος ἄμμορος Ἡροῦς.
σὺν βλεφάρων δ’ ἀκτῖσιν ἀέξετο πυρσὸς Ἐρώτων 90
καὶ κραδίη πάφλαζεν ἀνικήτου πυρὸς ὁρμῇ.
 
[…]  
θαρσαλέως δ’ ὑπ’ ἔρωτος ἀναιδείην ἀγαπάζων
ἠρέμα ποσσὶν ἔβαινε καὶ ἀντίος ἵστατο κούρης. 100
λοξὰ δ’ ὀπιπεύων δολερὰς ἐλέλιζεν ὀπωπὰς
νεύμασιν ἀφθόγγοισι παραπλάζων φρένα κούρης.
αὐτὴ δ’, ὡς συνέηκε πόθον δολόεντα Λεάνδρου,
χαῖρεν ἐπ’ ἀγλαΐῃσιν• ἐν ἡσυχίῃ δὲ καὶ αὐτὴ
πολλάκις ἱμερόεσσαν ἑὴν ἐπέκυψεν ὀπωπὴν 105
νεύμασι λαθριδίοισιν ἐπαγγέλλουσα Λεάνδρῳ
καὶ πάλιν ἀντέκλινεν. ὁ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἰάνθη,
ὅττι πόθον συνέηκε καὶ οὐκ ἀπεσείσατο κούρη.
 
 
 
 
 
 
Ed ecco il popolo, allora, animare le piazze, la festa
che a Sesto si tiene ogni anno in onore di Adone e Citèrea.
Si affrettavano in massa al solenne raduno nel giorno più sacro
quanti abitavano terre lambite da mari lontani,
chi dall’Emonia e chi dalle coste salate di Cipro:
neanche una donna soltanto restò per le vie di Citera,
né dei locali qualcuno partiva per viaggi durante i rituali,
nemmeno la gente di Abido e di Frigia mancò all’appello,
né i danzatori del Libano, dalle pendici fragranti di cedro
o i giovani in cerca di dolci piaceri: quelli, davvero,
sempre si fiondano dove si accenna al sentore di feste,
non tanto a immolare agli dèi sacrifici e offerte votive,
ma quanto per tutte le belle ragazze che là si riunivano.
E la vergine Ero scandisce i suoi passi all’ingresso del tempio,
circonfusa nel viso da un terso candore talmente grazioso
che le sue pallide guance assomigliano a lune sorgenti,
poi gli zigomi alti si tingono in rosso e la pelle di neve
pare la rosa dal calice bìcromo: subito pensi
che sulla sua pelle potrebbe fiorire un giardino di rose
e mentre cammina rosseggia e s’ imbianca la tunica ampia
e splende il roseto ai malleoli di un corpo senza spine:
non si resiste alla sua complessione, al suo fascino effuso.
Gli antichi si sbagliano quando raccontano delle tre Grazie,
non sanno le cento sbocciate dagli occhi ridenti di Ero.
 
[…]  
Penetrata nei fragili cuori maschili, non c’è adolescente
che non brami voglioso di avere compagna di letto una Ero.
 
[…]  
E tu, sofferente Leandro, quando vedesti la bella
non volevi nel petto una fitta segreta sfinisse il tuo animo,
quando l’amore imprevisto ti colse con dardi di fuoco
non volevi una vita spogliata di luce, di grazia di Ero.
Eros ti accese la torcia – tu ammiri, lei sbatte le ciglia –
e adesso il tuo cuore ribolle di calde fiammate mai esauste.
 
[…]  
Con sfrontatezza comune fra quelli invasati d’Amore
avanzò lentamente, a passi sicuri, e le giunse di fronte:
la studiava in ogni sua parte con sguardi furtivi e insidiosi,
cercando di metterla sulla sua strada con mute espressioni.
Mentre subiva il tacito assalto degli occhi di Leandro,
lei godeva del trionfo e in silenzio dov’erano insieme appartati,
girava i suoi occhi così seducenti, ancora e poi ancora,
rispondendo a Leandro con giochi di sguardi e cenni del volto,
e volgeva il suo fianco e poi l’altro a mostrarsi. Lui dentro esultava,
perché il sentimento non era respinto, anzi lei ricambiava.