Museo – 5

Museo - 5

 
 
Quinta e ultima parte della traduzione, in più puntate, di Ero e Leandro di Museo, a cura di Francesco Gulic
(vv.304-330, 333-343)
 
 
(…) ὄφελλε δὲ δύσμορος Ἡρὼ
χείματος ἱσταμένοιο μένειν ἀπάνευθε Λεάνδρου
μηκέτ’ ἀναπτομένη μινυώριον ἀστέρα λέκτρων.
ἀλλὰ πόθος καὶ μοῖρα βιήσατο. θελγομένη δὲ
Μοιράων ἀνέφαινε καὶ οὐκέτι δαλὸν Ἐρώτων.
Νὺξ ἦν, εὖτε μάλιστα βαρυπνείοντες ἀῆται
χειμερίαις πνοιῇσιν ἀκοντίζοντες ἰωὰς
ἀθρόον ἐμπίπτουσιν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
καὶ τότε δὴ Λείανδρος ἐθήμονος ἐλπίδι νύμφης
δυσκελάδων πεφόρητο θαλασσαίων ἐπὶ νώτων.
ἤδη κύματι κῦμα κυλίνδετο, σύγχυτο δ’ ὕδωρ,
αἰθέρι μίσγετο πόντος, ἀνέγρετο πάντοθεν ἠχὴ
μαρναμένων ἀνέμων. Ζεφύρῳ δ’ ἀντέπνεεν εὖρος
καὶ νότος εἰς βορέην μεγάλας ἐφέηκεν ἀπειλάς•
καὶ κτύπος ἦν ἀλίαστος ἐρισμαράγοιο θαλάσσης.
αἰνοπαθὴς δὲ Λέανδρος ἀκηλήτοις ἐνὶ δίναις
πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαίην Ἀφροδίτην,
πολλάκι δ’ αὐτὸν ἄνακτα Ποσειδάωνα θαλάσσης,
Ἀτθίδος οὐ βορέην ἀμνήμονα κάλλιπε νύμφης.
ἀλλά οἱ οὔ τις ἄρηγεν, Ἔρως δ’ οὐκ ἤρκεσε Μοίρας.
πάντοθι δ’ ἀγρομένοιο δυσάντεϊ κύματος ὁλκῷ
τυπτόμενος πεφόρητο. ποδῶν δὲ οἱ ὤκλασεν ὁρμὴ
καὶ σθένος ἦν ἀνόνητον ἀκοιμήτων παλαμάων.
πολλὴ δ’ αὐτόματος χύσις ὕδατος ἔρρεε λαιμῷ
καὶ ποτὸν ἀχρήιστον ἀμαιμακέτου πίεν ἅλμης.
καὶ δὴ λύχνον ἄπιστον ἀπέσβεσε πικρὸς ἀήτης
καὶ ψυχὴν καὶ ἔρωτα πολυτλήτοιο Λεάνδρου.
Ἡ δ’ ἔτι δηθύνοντος ἐπαγρύπνοισιν ὀπωπαῖς
ἵστατο κυμαίνουσα πολυκλαύτοισι μερίμναις.
ἤλυθε δ’ ἠριγένεια καὶ οὐκ ἴδε νυμφίον Ἡρώ.
πάντοθι δ’ ὄμμα τίταινεν ἐς εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
εἴ που ἐσαθρήσειεν ἀλωόμενον παρακοίτην
λύχνου σβεννυμένοιο. παρὰ κρηπῖδα δὲ πύργου
δρυπτόμενον σπιλάδεσσιν ὅτ’ ἔδρακε νεκρὸν ἀκοίτην,
δαιδαλέον ῥήξασα περὶ στήθεσσι χιτῶνα
ῥοιζηδὸν προκάρηνος ἀπ’ ἠλιβάτου πέσε πύργου.
κὰδ δ’ Ἡρὼ τέθνηκε σὺν ὀλλυμένῳ παρακοίτῃ.
ἀλλήλων δ’ ἀπόναντο καὶ ἐν πυμάτῳ περ ὀλέθρῳ.
 
 
 
 
(…) Ma arrivato l’inverno,
Ero avrebbe dovuto restare lontano da Leandro,
non ardere più la sua stella del letto, fugace meteora.
Però il desiderio la vinse o la sorte: accese una torcia,
ingannata da perfide Moire, e purtroppo non quella di Amore.
Era fra tutte la notte in cui i venti che soffiano forte
con burrascose folate squillavano più fragorosi,
piombando improvvisi sui rotti frangenti del mare salato.
E Leandro, sperando di giungere come ogni volta alla meta,
si trascinava sul dorso del mare dai tristi presagi.
Onda su onda ormai s’infrangeva e l’acqua sconvolta
si fuse con l’aria del cielo e si udì dappertutto il clangore
dei venti in battaglia: Levante spirava contrario a Ponente,
mentre Borèa seminava temibili trappole a Noto
e un gorgoglìo inquietante saliva da abissi profondi.
Leandro che molto soffriva inghiottito nei rapidi vortici,
più volte implorò la marina Afrodite di porlo al sicuro,
più volte implorò Poseidone, il temuto sovrano dei mari,
e non lasciò che Borèa si scordasse dell’attica sposa:
ma non lo soccorse nessuno, né Amore respinse le Moire.
Colpito dall’impeto di onde montanti via via più massicce,
sballottato da un fianco e dall’altro, la spinta mancò nelle gambe
e scemò poco a poco la forza dei palmi sbracciando instancabile.
Debordò senza ostacoli il flusso dell’acqua salmastra alla gola,
e beveva a grandi sorsate l’amaro sapore del mare.
Così per il vento spietato si spense l’infida lucerna
e insieme la vita e l’amore di Leandro che molto ha sofferto.
 
[…]  
E lei con le palpebre insonni rimase in sua attesa a vegliare
tempestosa, rigonfia di pianto e annegata fra dubbi angosciosi.
Sorse la figlia del giorno, ma Ero non vide lo sposo.
Slanciava dovunque lo sguardo sul dorso infinito del mare,
se mai rivedesse il marito a un approdo lontano, sperduto
per la lampada presto taciuta: alla base dell’alta dimora,
come lei scorse il morente consorte squarciato tra scogli,
strappò dal suo petto il prezioso ricamo dell’abito
e si gettò dalla torre elevata, la testa all’in giù, sibilando.
Ed Ero morì con lo sposo che aveva da tanto aspettato,
così nella morte tornarono assieme per l’ultima volta.