O sensi miei... - David Maria Turoldo 1

O sensi miei… – David Maria Turoldo